Polityka prywatności

W jakim celu przesyłamy Państwu Informację?
Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO. Informacja ta ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Co to są dane osobowe?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail czy adres korespondencyjny.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest AutoDelik – Jan Delik, z siedzibą przy ul. Składowej 14, 62-081 Przeźmierowo.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Administrator przetwarza podane przez Państwa przy zawieraniu umowy na sprzedaż oferowanych wyrobów lub usług (dalej umowa) oraz w trakcie jej wykonywania dane osobowe w celu:
umożliwienia zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), wypełnienia obowiązków prawnych wymienionych w określonym poniżej art. 6 ust.1 lit. c) RODO, ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

 • 6 ust.1 lit. b) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”,
 • 6 ust.1 lit. c) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”, w tym w szczególności do:
 • wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 • realizacji usług serwisowych,
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
 • wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz 6 ust.1 lit. f) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”.

Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają w szczególności:

 • realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych,
 • ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy.

Czy przetwarzanie danych jest dobrowolne?

Tak. Podanie danych osobowych dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny dla zawarcia i wykonywania zleceń, dostaw, umów itp. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie jakiejkolwiek umowy. W zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, podanie danych jest dobrowolne i mogą Państwo się mu sprzeciwić, jak wskazano poniżej.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest AutoDelik – Jan Delik oraz są lub mogą nimi zostać: spółki zależne, podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, importerzy samochodów, banki i towarzystwa leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, organy właściwe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Państwowa Inspekcja Pracy. W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości

Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane?

AutoDelik – Jan Delik będzie przechowywała Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania
 • sprostowania swoich danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych:
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • przeniesienia swoich danych osobowych.

Informacje dodatkowe

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odstępstwo od reguły może stanowić przypadek, gdy strona umowy zmienia miejsce zamieszkania i znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z zakończeniem umowy i do-konaniem ostatecznych rozliczeń wymagają przesłania tych danych. W takim wypadku może zaistnieć konieczność przekazania danych do państwa, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji o stwierdzeniu lub braku odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Będą mogli Państwo uzyskać opis tych zabezpieczeń lub Administrator wskaże miejsce ich udostępnienia.

Kontakt
AutoDelik – Jan Delik.
ul. Składowa 14, 62-081 Przeźmierowo
e-mail: biuro@delik.pl